header

مقالات

از این ابزار جهت ارسال پیامک به گروهی از مخاطبان استفاده میشود. گروه مخاطبین میبایست از قبل در قسمت دفترچه تلفن آماده شده باشند. 
از این روش برای تبلیغات و خبر رسانی های گروهی به مشتریان استفاده میشود.